MiCase

Gwasanaeth Addasu yn y Gweithle a Wnaed i Fesur

Mae MiCase yn ateb cyflawn i addasiadau yn y gweithle, gan ddarparu:

 • Gostyngiadau mewn absenoldeb
 • Cynnydd mewn cynhyrchiant, a
 • Adenillion mesuradwy ar fuddsoddiad.

Mae pob cleient yn cael ei drin ag urddas, proffesiynoldeb a gofal.

Mae gan un o bob pedwar o bobl gyflwr sy'n effeithio ar ansawdd eu gwaith:
Arthritis / Poen Cefn / Gweledigaeth Wael /Colli Clyw / Anafiadau / Damweiniau / Iselder / Dyslecsia / Strôc / Straen.

MAE CYFLOGWYR WEDI'U RHWYMO'N GYFREITHIOL

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae dyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i wneud yr addasiadau rhesymol hyn i'w gweithwyr anabl. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cydnabod y gall atebion amrywio yn ôl achosion unigol ac mae'n cynnig meini prawf syml ar gyfer asesu unrhyw addasiad arfaethedig — rhaid iddo fod yn effeithiol, yn ymarferol ac yn arwyddocaol.

MiCase: Gwasanaeth Addasu yn y Gweithle wedi'i Wneud i Fesur

Mae MiCase yn ateb cyflawn, modiwlaidd.
Asesu: Mae cynghorwyr arbenigol yn meithrin ymddiriedaeth ac yn nodi'r heriau.
Ymgynghoriad: Mae adroddiad cymeradwyo yn cyflwyno'r atebion, ffeithiau a llinell amser mwyaf cost-effeithiol.

 • Hyfforddiant: Darperir atebion, ac mae gweithwyr yn dysgu arfer gorau.
 • Monitro: Caiff mwy o gynhyrchiant ei fesur a'i adrodd.

Mae'r gost achos gyfartalog o dan £750, yn gynhwysol. Mae Rheolwr Perthynas Allweddol penodedig yn ymdrin â'r broses o'r diwedd i'r diwedd. Mae Microlink bob amser yn darparu'r atebion mwyaf priodol o'r radd flaenaf i sicrhau enillion uchel ar fuddsoddiad a chydymffurfiaeth gyfreithiol. Mae'r broses gyfan fel arfer yn cymryd 20 diwrnod neu lai. Gall y gwasanaeth MiCase arobryn sefyll ar ei ben ei hun neu ffitio i mewn i unrhyw seilwaith sefydliadol.

PROBLEMAU (gyda hunanasesu):

 • Rhanddeiliaid Lluosog (heb eu cydgysylltu)
 • Costau Cudd
 • Asesiadau Diangen
 • Hyd Achos Hir (yn enwedig ar gyfer achosion cymhleth)
 • Argymhelliad Cynnyrch Anghyson a Gorpricing
 • Diffyg Cefnogaeth Rheolwr Llinell
 • Model Meddygol o Anabledd
 • Cipio Data Minimal (neu ddim)
 • Llywodraethu a Rheolaethau Gwael
 • Dim Elw Gweladwy ar Fuddsoddiad
 • Cost Busnes Uchel
 • Diffyg Tryloywder
 • Lleiaf neu Ddim Gwerthusiad o Welliant

Ateb Microlink:

 • Un pwynt cyswllt
 • Datrysiad wedi'i reoli'n llawn
 • Arbenigwyr ar flaen y broses
 • Cyflenwad cynnyrch Llwybr Carlam
 • Cyfnodau achos byr
 • Rheoli rhanddeiliaid yn llawn
 • Integreiddio â'r strwythur presennol
 • Gostyngiad yn lefelau absenoldeb
 • Cynnydd mewn cynhyrchiant
 • Enillion diriaethol ar fuddsoddiad
 • Cydymffurfio â deddfwriaeth
 • Mwy o gadw ac ymgysylltu
 • Y dull mwyaf cost-effeithiol
 • Y cynnyrch cywir ar gyfer y person cywir ar gyfer yr amgylchedd cywir.