Mynediad i Waith – Cyffredinol

Mynediad i Waith – Cyffredinol

Mae Mynediad i Waith (ATW) yn gynllun gan y llywodraeth sy'n cael ei redeg gan y Ganolfan Byd Gwaith. Mae A2W yn talu am gost ariannol atebion anabledd sy'n mynd y tu hwnt i "addasiadau rhesymol". Mae gan gyflogwyr rwymedigaeth gyfreithiol i wneud "addasiadau rhesymol" i'w gweithwyr anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Sut mae A2W yn gweithio?

Mae A2W yn grant a gynigir ar gyfer treuliau ychwanegol a ysgwyddir gan bobl anabl i oresgyn rhwystrau sy'n gysylltiedig â gwaith.

Ar gyfer pwy mae A2W?

Pobl anabl naill ai'n dechrau gweithio â thâl neu eisoes yn gyflogedig. Mae hefyd yn berthnasol i bobl ddi-waith a hunangyflogedig mewn unrhyw swydd: llawn amser, rhan-amser, dros dro neu barhaol.

Sut gall Microlink helpu cyflogwyr?

Mae Microlink yn deall sut i lywio'r broses A2W i helpu ein cleientiaid i reoli'r hawliadau yn ddi-oed a chymhlethdodau.

Pwy sy'n gymwys?

Unrhyw un ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n effeithio ar eu gallu i gyflawni swydd, p'un a ydynt:

 • Mewn swydd â thâl
 • Yn ddi-waith neu ar fin dechrau swydd
 • Di-waith neu ar fin dechrau treial gwaith a drefnwyd gan Ganolfan Byd Gwaith
 • Hunangyflogedig

Y broses A2W:

 1. Cysylltwch ag A2W
  Cysylltwch ag Uned Cymorth Gweithredol 2W ar gyfer eich ardal. Byddant yn gofyn ychydig o gwestiynau cymhwysedd i chi. Os ydych chi, bydd ffurflen A2W 1 yn cael ei llenwi dros y ffôn a'i hanfon atoch. Gwiriwch ef, ei lofnodi a'i ddychwelyd atynt.
 2. Asesiad
  Ar ôl derbyn y ffurflen, bydd Cynghorydd A2W yn cael ei neilltuo i chi. Bydd eich Cynghorydd yn cysylltu â chi dros y ffôn i asesu eich anghenion a'ch sefyllfa. Bydd eich Cynghorydd hefyd yn siarad â'ch cyflogwr.
 3. Adroddiad ac Argymhellion
  Bydd adroddiad cyfrinachol yn cael ei anfon at Gynghorydd A2W. Awgrymir addasiadau, offer neu gymorth addas y gallai fod eu hangen arnoch. Bydd hefyd yn darparu costau a chyflenwyr. Byddwch chi a'ch cyflogwr yn derbyn copïau. Ar ôl trafod hyn gyda'ch Cynghorydd, bydd llythyr cymeradwyo yn manylu ar y cyllid y cytunwyd arno yn cael ei anfon atoch chi a'ch cyflogwr.
 4. Ad-drefnu
  Y cam olaf yw eich cyflogwr yn prynu'r ateb y cytunwyd arno ac yna'n hawlio'r grant cymeradwy yn ôl gan A2W. Mae'r ffurflen gais wedi'i chynnwys gyda'r llythyr cymeradwyo.

NODER: Os ydych chi'n hunangyflogedig, rydych chi'n gweithredu fel cyflogwr.

Faint fydd A2W yn ei ddarparu?

Mae swm y cymorth yn amrywio yn dibynnu ar:

 • Hyd y gyflogaeth
 • Y cymorth sydd ei angen arnoch
 • P'un a ydych yn hunangyflogedig

Gall A2W dalu hyd at 100% o'r costau cymeradwy os ydych:

 • Di-waith a dechrau swydd newydd
 • Hunangyflogedig
 • Gweithio i gyflogwr am lai na chwe wythnos

Beth bynnag fo'ch statws cyflogaeth, bydd A2W hefyd yn talu hyd at 100% o'r costau cymorth cymeradwy gyda:

 • Gweithwyr cymorth
 • Prisiau i'r gwaith
 • Cymorth cyfathrebwr mewn cyfweliadau

Cyfraniad y Cyflogwr:

 • 1 i 9 o weithwyr: dim cyfraniad
 • 10 i 49 o weithwyr: talu'r £300 cyntaf ac 20% o gostau hyd at £10,000
 • 50 i 249 o weithwyr: talu'r £500 cyntaf ac 20% o gostau hyd at £10,000
 • 250 neu fwy o weithwyr: talu'r £1,000 cyntaf ac 20% o gostau hyd at £10,000