Mynediad i Waith - Cyflogwr

Mynediad i Waith – Cyflogwr

Mae Mynediad i Waith (A2W) yn grant gan y llywodraeth sy'n codi lle mae 'addasiadau rhesymol' yn dod i ben.

Mae A2W yn helpu pobl ag anableddau (iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor) i ddechrau neu aros mewn gwaith. Mae gennych naill ai weithiwr, neu eisiau llogi un, sydd â chyflwr neu anabledd hirdymor. Fel offeryn recriwtio a chadw, rydych yn dangos gweithwyr presennol a darpar weithwyr yr ydych yn gofalu amdanynt ac yn eu cefnogi.

Mae A2W yn darparu cymorth ymarferol a/neu ariannol, sy'n cwmpasu'r hyn sydd y tu hwnt i addasiadau rhesymol. Mae cyflogeion yn gwneud cais am A2W, NID eu cyflogwr.

Enghreifftiau:

 • Cyflenwi cymhorthion ac offer yn y gwaith
 • Addasu offer i'w ddefnyddio'n haws
 • Teithio i'r gwaith ac yn y gwaith.
 • Cymorth cyfathrebu mewn cyfweliadau
 • Darparu gweithwyr cymorth
 • Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl
 • Cyngor ac Arweiniad i gyflogwyr ddeall a chefnogi materion iechyd meddwl
 • Cynnig asesiad o anghenion a helpu i ddatblygu cynllun cymorth
 • Darparu hyfforddwr swydd neu gyfieithydd iaith arwyddion

Mae iechyd meddwl wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. Dyma sut mae A2W yn helpu:

 • Cymorth i ddatblygu cynllun cymorth
 • Amserlenni gwaith hyblyg i ddarparu ar gyfer newidiadau mewn hwyliau/effaith meddyginiaeth
 • Darparu mentor ar gyfer cymorth ychwanegol.
 • Darparu amser ychwanegol i gwblhau tasgau penodol.
 • Trefnu hyfforddiant ychwanegol
 • Cyfarfodydd statws rheolaidd rhyngoch chi a'ch cyflogai
 • Dychwelyd i'r gwaith yn raddol

Safonau Cymhwysedd:

 • Mewn cyflogaeth â thâl neu ar fin cael ei
 • Peidio â hawlio Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cymorth Cyflogaeth unwaith y byddant yn gweithio. Fodd bynnag, efallai y byddant yn gymwys os ydynt yn gwneud math o 'waith a ganiateir'. Mae hyn am gyfnod cyfyngedig.
 • Mae gan y cyflogai gyflwr iechyd hirdymor neu gyflwr iechyd meddwl sy'n effeithio ar eu perfformiad.

Beth os bydd fy nghyfunwr yn hawlio Credyd Cynhwysol?

Os ydynt yn bodloni'r meini prawf uchod, gallant wneud cais am A2W.

Beth os yw fy nghyfogwr ar Interniaeth/hyfforddeiaeth â Chymorth?

Os yw'r rhaglen yn rhan o'r Adran Ar gyfer Rhaglen Interniaeth a Gefnogir gan Addysg neu Hyfforddeiaeth BIS, gallant wneud cais am A2W am adeg eu lleoliad gwaith yn unig.

Bydd A2W hefyd yn ariannu teithio ychwanegol, hyfforddwr swyddi a chymorth arall i helpu i bontio'n ddidrafferth i gyflogaeth.

A oes unrhyw gostau i mi fel eu cyflogwr?

Os yw eich cyflogai wedi bod yn gweithio gyda chi am fwy na 6 wythnos pan fydd yn gwneud cais am A2W bydd yn rhaid i chi rannu'r gost.

BYDD hyn AR gyfer:

 • Cymhorthion ac offer arbennig
 • Offer neu addasiadau i'r safle

Nid ydych yn ysgwyddo unrhyw gostau ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl.

Bydd A2W yn ariannu 100% o'r costau os yw'r canlynol yn berthnasol:

 • Mae eich cyflogai wedi bod gyda chi lai na 6 wythnos neu heb ddechrau eto pan fydd yn gwneud cais am A2W.
 • Cymorth Iechyd Meddwl
 • Teithio ychwanegol i'r gwaith a theithio yn ystod costau gwaith
 • Cymorth cyfathrebu mewn cyfweliadau.