Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae'r polisi hwn yn nodi ar ba sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych chi, neu a roddwch i ni, yn cael ei brosesu gennym ni. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion ynglŷn â'ch data personol a sut y byddwn yn ei drin. Drwy ymweld â www.microlinkpc.com (ein gwefan) a thrwy ddarparu data personol i ni, rydych yn derbyn ac yn cydsynio i'r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.

Gwybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu

Efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r data canlynol amdanoch:

Gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni

Gallwch roi gwybodaeth i ni amdanoch drwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan neu drwy gyfateb â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu ar y cyfryngau cymdeithasol. Gall y wybodaeth a roddwch i ni gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi

O ran pob un o'ch ymweliadau â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:

 • gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys y cyfeiriad protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu'r cyfrifiadur â'r Rhyngrwyd, math a fersiwn y porwr, gosodiad parth amser, mathau a fersiynau ategyn porwr, system weithredu a llwyfan;
 • gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys y ffrwd glicio Lleolwyr Adnoddau Unffurf (URL) llawn i, drwy ac o'n gwefan (gan gynnwys dyddiad ac amser); cynhyrchion y gwnaethoch eu gweld neu y chwiliwyd amdanynt; amseroedd ymateb i dudalennau, gwallau llwytho i lawr, hyd yr ymweliadau â thudalennau penodol, gwybodaeth am ryngweithio â thudalennau (fel sgrolio, cliciau, a gorlwytho llygoden), a dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o'r dudalen.

Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch sydd ar gael i'r cyhoedd, er enghraifft manylion cyswllt a gyflwynir ar wefannau darpar gwsmeriaid.

Gwybodaeth a gawn o ffynonellau eraill

Rydym yn gweithio gyda thrydydd partïon megis partneriaid busnes, isgontractwyr, rhwydweithiau hysbysebu, darparwyr dadansoddeg, darparwyr gwybodaeth chwilio ac asiantaethau cyfeirio credyd. Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch gennych ganddynt.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn casglu eich data drwy ein Darparwr Gwasanaeth Cwmwl. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma am y polisi preifatrwydd.

Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol

Nid ydym yn gwerthu gwybodaeth bersonol.

Yn dibynnu ar sut rydych yn ymgysylltu â ni, efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth:

 • darparu cynhyrchion a gwasanaethau y cytunwyd arnynt i chi;
 • i hwyluso eich defnydd o'r wefan hon a'r gwasanaethau sydd ar gael drwyddo – gweler hefyd ein Datganiad Cwcis
 • at ddibenion cyfrifyddu a rheoleiddio mewnol;
 • ar gyfer dadansoddiad ystadegol i asesu ein perfformiad busnes ac i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau;
 • i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau y gallech fod â diddordeb ynddynt;
 • i anfon cyfarchiad Nadoligaidd atoch.

Seiliau cyfreithiol

Ein seiliau cyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol yw:

 • caniatâd rydych wedi'i roi
 • prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda chi neu gymryd camau i ymrwymo i gontract.

Datgeliadau

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon dethol gan gynnwys:

 • Partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr ar gyfer cyflawni unrhyw gontract yr ydym yn ymrwymo iddo gyda nhw neu chi.
 • Dadansoddeg a darparwyr peiriannau chwilio sy'n ein cynorthwyo i wella ac optimeiddio ein gwefan.

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

 • Os byddwn yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, ac os felly efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.
 • Os bydd Microlink PC (UK) Ltd neu'n sylweddol ei holl asedau yn cael eu caffael gan drydydd parti, ac os felly bydd data personol a gedwir ganddo yn un o'r asedau a drosglwyddwyd.
 • Os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu i ddiogelu hawliau, eiddo neu ddiogelwch Microlink PC (UK) Ltd, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu twyll a lleihau risg credyd.

Lle rydym yn storio eich data personol

Gellir trosglwyddo'r data a gasglwn i gyrchfannau y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE") a'u storio yntynt. Gall hefyd gael ei brosesu gan staff sy'n gweithredu y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu i un o'n cyflenwyr. Gall staff o'r fath fod yn ymwneud â chyflawni ein contract, ymhlith pethau eraill, prosesu eich manylion talu a darparu gwasanaethau cymorth. Byddwn yn cymryd pob cam sy'n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Pan fyddwn wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych wedi dewis), chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair gydag unrhyw un.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i ni; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich risg eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb awdurdod.

Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam rhesymol i ddiogelu'r wybodaeth bersonol sydd gennym. Mae'r holl ddata a gesglir gennym yn cael ei storio gan ddefnyddio darparwyr gwasanaethau meddalwedd ag enw da.

Data personol a'ch hawliau

Mae gennych nifer o hawliau sy'n gysylltiedig â'ch gwybodaeth sydd gennym. Mae'r hawliau hyn yn cynnwys mynediad i'ch data, cael cywiro anghywirdebau, cael gwybodaeth wedi'i dileu, gwrthwynebu marchnata uniongyrchol, cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth (gan gynnwys gwneud penderfyniadau awtomataidd) a hygludedd data.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch drwy ddefnyddio'r manylion isod.

Gallwch hefyd ddad-danysgrifio o'n negeseuon e-bost marchnata gan ddefnyddio'r cyfarwyddiadau a ddarperir ym mhob e-bost.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd. Dylech wirio'r dudalen hon yn rheolaidd i weld ein polisi diweddaraf. Byddwn yn dweud wrthych am unrhyw newidiadau i'r polisi Preifatrwydd hwn drwy ddangos dyddiad y newidiadau yn yr adran 'Diweddarwyd ddiwethaf' isod. Drwy ddefnyddio'r wefan ar ôl y dyddiad y gwnawn unrhyw newidiadau, rydych yn cytuno i'r newidiadau.

Cwcis

Darllenwch ein polisi cwcis yma