Datganiad Hawliau Dynol

"Mae Microlink yn parchu ac yn hyrwyddo hawliau dynol ac mae ei arweinyddiaeth wedi ymrwymo i arferion gwaith cyfrifol o fewn ein holl endidau a thiriogaethau. Mae hyn yn cyd-fynd â'n cod ymddygiad i sicrhau arferion busnes moesegol. Mae microlink yn gyflogwr amrywiol a chynhwysol ac mae ein hamgylcheddau gwaith yn rhydd o wahaniaethu o unrhyw fath.

Rydym yn cydnabod Deddf Hawliau Dynol 1988 a'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, yn ogystal â chyfreithiau eraill sy'n berthnasol megis Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 a Chod Sylfaenol Menter Masnachu Foesegol. Rydym hefyd yn cydnabod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD) sy'n cynnwys:

 • Yn dileu gwahaniaethu ar sail anabledd. 
 • Yn galluogi pobl anabl i fyw'n annibynnol yn y gymuned. 
 • Sicrhau system addysg gynhwysol. 
 • Sicrhau bod pobl anabl yn cael eu hamddiffyn ar gyfer pob math o gamfanteisio, trais a chamdriniaeth. 

Trwy ddilyn yr egwyddorion hyn, gallwn nodi effeithiau niweidiol posibl ar hawliau dynol a allai fod yn uniongyrchol gysylltiedig â'n gweithrediad ein hunain neu ein perthnasoedd busnes.  Fel safon: 

 • Rydym yn trin pobl â pharch ac urddas. 
 • Rydym yn ymdrechu i sicrhau a meithrin gweithle yn rhydd o aflonyddu a gwahaniaethu. 
 • Rydym yn byw cynhwysiant ac yn hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle. 
 • Rydym yn gwahardd gorfodi, bondio, masnachu a llafur plant. 
 • Rydym yn recriwtio yn foesegol. 
 • Rydym yn darparu cyflogau a buddion teg. 
 • Rydym yn hyrwyddo ac yn diogelu iechyd a diogelwch yn y gweithle. 
 • Rydym yn gwahardd arferion sy'n rhwystro meddiant neu fynediad anghyfyngedig i ddogfennau adnabod personol. 
 • Rydym yn cydnabod rhyddid gweithwyr i gysylltu neu beidio â chysylltu ag undebau llafur ac i fargeinio gyda'i gilydd pan gânt eu cynrychioli gan undeb llafur a gydnabyddir yn gyfreithiol. 

 Rydym yn disgwyl i'n cyflenwyr gydymffurfio â'u gofynion cytundebol a pharchu hawliau dynol mewn modd sy'n gyson o fewn eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi, ac unrhyw safonau uwch sy'n ofynnol gan y gyfraith berthnasol. 

 Rydym yn gweithio i hyrwyddo parch at hawliau dynol yn ein meysydd dylanwad trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid, cydweithio a chyfranogi mewn fforymau amrywiol. 

Rydym yn annog ein gweithwyr, cyflenwyr a rhanddeiliaid i godi llais, heb ofni dial, am unrhyw bryderon. Ni fyddwn yn goddef dial nac yn dial yn erbyn unrhyw weithwyr, cyflenwyr nac eraill am fod wedi adrodd am droseddau honedig o hawliau dynol. 

Mae microlink hefyd yn cydnabod ei fod yn rhan o gymuned a lle y bo'n bosibl, mae'n gwneud lles i gymunedau boed hynny drwy weithgareddau dyngarol neu gynaliadwyedd ledled y byd. 

 Rydym yn credu mewn grymuso ac ymarfer moesegol lle rydym yn defnyddio ein pŵer, profiad a dylanwad ariannol i sicrhau newid ystyrlon i gymdeithas gynhwysol lle nad oes unrhyw berson yn cael ei adael ar ôl oherwydd eu hanableddau neu gyflwr iechyd." 

Dr Nasser Siabi, OBE 

Prif swyddog gweithredol