Rhiant

Mae technoleg yn mynd yn ei flaen, mae atebion

Sut y gallaf weithredu os credaf fod angen mwy o gymorth ar fy mhlentyn?

Y peth cyntaf i'w wneud os ydych chi'n meddwl bod eich plentyn yn cael problemau yn yr ysgol yw siarad ag athro/athrawes eich plentyn. Gallant nodi'r meysydd lle mae eich plentyn yn ei chael hi'n anodd.

Gan gydweithio ag athro/athrawes eich plentyn a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill fel eich meddyg teulu lleol, optegydd neu awdiolegydd, gallwch benderfynu ar asesiad ffurfiol o anghenion eich plentyn. Mae'r asesiad hwn yn helpu i benderfynu pa anghenion ychwanegol sydd wrth wraidd heriau eich plentyn, neu os oes angen archwilio dulliau addysgu gwahanol i helpu'ch plentyn i gyflawni ei orau.

Sut gall technoleg helpu fy mhlentyn?

Gall technoleg cyfathrebu, os caiff ei defnyddio'n dda, chwarae rhan hanfodol yn addysg eich plentyn. Gall defnyddio meddalwedd syml neu feddalwedd yn y ffordd gywir gael effaith sylweddol.

I gael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â ni neu treuliwch ychydig o amser yn pori ein catalog Addysgol. Rydym yn canolbwyntio ar alluoedd pobl ac mae'r dyfeisiau rydym yn eu cyflenwi yn cynyddu'r potensial dysgu i bawb yn yr ystafell ddosbarth.

Sut y gellir defnyddio technoleg i gefnogi dysgu yn y cartref

Nid yw Microlink yn darparu technoleg i ysgolion a busnesau yn unig. Rydym hefyd yn darparu technoleg i unigolion ac yn dangos ffyrdd creadigol i chi ymgysylltu ag addysg eich plentyn.