Mentora a Dilysu

Dechreuwch eich taith i fod yn Hyderus Anabledd heddiw!

Dod yn Anabledd Hyderus gyda Microlink

Fel Arweinydd Hyderus Anabledd, a gyda dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ac arbenigedd yn helpu pobl anabl i ffynnu yn y gweithle, Microlink yw'r partner perffaith i'ch arwain at fod yn Hyderus Anabledd.

Beth sy'n Hyderus o ran Anabledd?

Mae Disability Confident yn gynllun llywodraeth am ddim sydd wedi'i gynllunio i annog busnesau a sefydliadau i gyflogi a meithrin talent anabl. Mae'r cynllun yn gosod meini prawf clir sy'n gweithredu fel canllaw ymarferol i'ch busnes ei ddilyn wrth gyflogi ac arlwyo i staff anabl.

Mae tair lefel i'r Cynllun Hyderus Anabledd:

Anabledd yn hyderus ymroddedig (Lefel 1)

I gael eich cydnabod fel Disability Confident Committed, rhaid i chi gytuno i'r ymrwymiadau Hyderus Anabledd a nodi o leiaf un weithred y byddwch yn eu cyflawni i wneud gwahaniaeth i bobl anabl.

Cyflogwr Hyderus Anabledd (Lefel 2)

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer Lefel 1 gallwch symud ymlaen i lefel 2, Cyflogwr Hyderus Anabledd, drwy hunan-asesu eich sefydliad oddeutu 2 thema:

 • Cael y bobl iawn ar gyfer eich busnes
 • Cadw a datblygu eich pobl

Mae Cyflogwyr Hyderus Anabledd yn cael eu cydnabod fel rhai sy'n mynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod pobl anabl yn cael cyfle teg.

Arweinydd Hyderus Anabledd (Lefel 3)

Trwy ddod yn Arweinydd Hyderus Anabledd byddwch yn gweithredu fel pencampwr o fewn eich cymunedau lleol a busnes.

Er mwyn cyrraedd y lefel hon bydd angen i chi:

 • Cael eich hunan-asesiad wedi'i ddilysu gan rywun y tu allan i'ch busnes (heb gynnwys gweithwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn canolfannau gwaith)
 • Darparu naratif byr i ddangos beth rydych chi wedi'i wneud neu a fydd yn ei wneud i gefnogi eich statws fel Arweinydd Hyderus Anabledd
 • Cadarnhau eich bod yn cyflogi pobl anabl
 • Adroddiad ar anabledd, iechyd meddwl a lles, trwy gyfeirio at y Fframwaith Adrodd Gwirfoddol

Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen ganllawiau'r llywodraeth yma.

Pam dylech chi fod yn Hyderus o ran Anabledd?

Trwy fodloni meini prawf y cynllun yn llwyddiannus, daw eich sefydliad yn cael ei gydnabod gydag ardystiad Hyderus Anabledd. Mae Dod yn Anabledd Hyderus tuag allan yn adlewyrchu'r gwaith caled rydych chi'n ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn ymgysylltu ac yn meithrin talent anabl.

Trwy ddod yn Disability Confident gallwch:

 • Creu diwylliant o dryloywder a dealltwriaeth o anabledd
 • Recriwtio o'r gronfa dalentau ehangaf posibl
 • Sicrhau a chadw staff o ansawdd uchel
 • Lleihau absenoldeb a hybu cynhyrchiant
 • Gwella morâl a theyrngarwch gweithwyr drwy ddangos triniaeth deg
 • Adlewyrchu eich ymrwymiad i amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Beth yw'r Gwasanaeth Hyderus Anabledd Microlink?

Ar ôl bod yn Arweinwyr Hyderus Anabledd ers 2014, mae gennym ddealltwriaeth drylwyr o'r broses ac rydym yn ofynion cyfarwydd y bydd eich sefydliad yn eu hwynebu wrth ymuno â'r cynllun.

Mae ein Gwasanaeth Hyderus Anabledd yn cynnig cyfle i chi elwa ar ein gwybodaeth. Byddwn yn eich tywys drwy'r broses o wneud cais a chynnig mewnwelediad i'r hyn y mae'r DWP yn chwilio amdano wrth asesu ceisiadau. Byddwn yn eich helpu i nodi unrhyw bwyntiau poen posibl ac ymgynghori â chi ar benderfyniadau posibl.

Er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf Hyderus Anabledd rydym hefyd yn cynnig mewnwelediad ac atebion cynhwysfawr i sicrhau bod hygyrchedd a recriwtio digidol a chorfforol eich sefydliad yn bodloni'r lefelau ymarfer gorau.

Beth sy'n gwneud ein gwasanaeth Disabiity Confident yn unigryw?

Mae microlink wedi bod yn ymwneud yn agos â'r cynllun Hyderus Anabledd ers ei sefydlu a'i lansio yn 2014. Nid oes sefydliad arall yn cynnig yr un lefel o fewnwelediad a'r offer sydd â'r offer i'ch helpu i ddod yn Disability Confident. Yn wir, chwaraeodd ein Prif Swyddog Gweithredol, Nasser Siabi, ran bwysig wrth lunio'r cynllun a dwyn ffrwyth iddo.

Rydym yn parhau i gynnal cysylltiadau agos â'r cynllun ac rydym wedi bod yn cydweithio â'r DWP a'i gyd-Arweinwyr Hyderus Anabledd ar gyfres weminar flynyddol o 2022. Mae'r berthynas agos hon yn caniatáu inni aros ar y blaen i unrhyw ddatblygiadau neu newidiadau yn y cynllun ac i roi gwybodaeth dda i'n cleientiaid.

Mae gan Microlink dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad yn gweithio gyda chleientiaid ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat, elusennau ac addysg. Rydym yn arbenigwyr wrth helpu ein cleientiaid i rymuso pobl anabl i gyrraedd eu llawn botensial drwy gynnig addasiadau yn y gweithle, atebion hygyrchedd a thechnolegau cynorthwyol.

Mae ein cyfoeth o brofiad wedi'n gweld ni'n diffinio arferion gorau mewn sawl maes hygyrchedd. Gyda Microlink wrth eich ochr, byddwch yn galw ar ein harbenigedd unigryw i'ch arwain ar eich taith i fod yn Hyderus o ran Anabledd.

Y camau nesaf

I holi ynghylch ymgysylltu â'n Gwasanaeth Hyderus i Bobl Anabl neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â : microlinkteam@microlinkpc.com