• BSL:

Hygyrchedd Digidol

Atebion hygyrch i'r byd rydym yn byw ac yn gweithio ynddo.

BETH YW HYGYRCHEDD DIGIDOL?
Atebion hygyrch i'r byd rydym yn byw ac yn gweithio ynddo.

BETH YW HYGYRCHEDD DIGIDOL?

Hygyrchedd digidol yw'r broses o sicrhau bod technolegau, gwasanaethau ac adnoddau digidol, megis gwefannau, apiau symudol, e-lyfrau a dogfennau wedi'u cynllunio gydag anghenion pobl anabl mewn golwg. Mae'n bwysig bod eich presenoldeb ar-lein a digidol yn gynhwysol, yn hyblyg a gellir ei addasu a'i bersonoli i ddiwallu anghenion unigol.

MICROLINK & HYGYRCHEDD DIGIDOL

Un o effeithiau mwyaf arwyddocaol pandemig COVID-19 fu cyflymu'n gyflym ein dibyniaeth fyd-eang, ar draws cymdeithas ar adnoddau digidol. Gyda chyfathrebu ar-lein a gweithio gartref yn dod yn hollbresennol, mae'r angen am hygyrchedd digidol priodol wedi dod yn hanfodol.

Microlink yw prif ddarparwr technolegau digidol cynorthwyol y DU ac atebion hygyrchedd ers 1992. O'r herwydd, mae gennym ddealltwriaeth ddigymar o'r rhwystrau y mae pobl anabl yn eu hwynebu wrth geisio defnyddio asedau digidol.

Dan arweiniad ein Hymgynghorydd Hygyrchedd Digidol hynod brofiadol ac arloesol, Dr Neil Rogers, bydd tîm Hygyrchedd Digidol Microlink yn darparu'r holl gymorth sydd ei angen arnoch i wneud adnoddau digidol eich sefydliad yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.

BETH YW HYGYRCHEDD DIGIDOL?

Hygyrchedd digidol yw'r broses o sicrhau technolegau, gwasanaethau ac adnoddau digidol, megis gwefannau, apiau symudol, e-lyfrau a dogfennau:

  • Wedi'i gynllunio gydag anghenion pobl anabl ac anghenion ychwanegol mewn golwg.
  • Hyblyg a gellir ei addasu a'i bersonoli i ddiwallu anghenion unigol.
  • Crëwyd fel eu bod yn gydnaws â Thechnoleg Gynorthwyol (AT), megis darllenwyr sgrin ac yn cydymffurfio â chanllawiau a rheoliadau hygyrchedd cydnabyddedig (Lexdis, 2021).

BETH SY'N GWNEUD ATEBION HYGYRCHEDD DIGIDOL MICROLINK YN UNIGRYW?

Mae gan Microlink werth deng mlynedd ar hugain o brofiad mewn cyflenwi technoleg gynorthwyol ac atebion hygyrchedd i bobl anabl mewn addysg a'r gweithle. O hyn, mae gennym safle unigryw i gynnig cyfoeth o arbenigedd a dealltwriaeth ar anghenion pobl anabl, yn enwedig o ran defnyddio asedau digidol.

Mae ein gwasanaethau hygyrchedd digidol yn gwneud y gwaith codi trwm i chi, p'un a oes angen fformatio ar y we, symudol neu ddogfen arnoch ar wahân neu mewn cyfuniad. O ofyn am ddyfynbris hyd at danfon, rydym yn darparu gwasanaeth wedi'i deilwra i ddarparu'r union beth sydd ei angen ar eich gweithrediad. O nodi diffygion yn hygyrchedd eich deunyddiau digidol yn eu cyflwr presennol hyd at ymgynghori ar a darparu'r atebion mwyaf priodol, byddwn yn eich tywys drwy'r broses.

Rydym yn cynnig proses archwilio drwyadl, gan gymhwyso safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol (WCAG-EM). Yn ystod y rhain, mae ein gweithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n drylwyr yn profi teithiau defnyddwyr trwy eich asedau digidol, o fewngofnodi i ffurflen mynediad i brynu cynnyrch a thu hwnt.

Ar gyfer asedau gwe, rydym yn profi eich adnoddau mewn pum porwr prif ffrwd: Opera, Edge, Chrome, Firefox a Safari. Ar gyfer systemau gweithredu symudol ac apiau, rydym yn profi yn Android ac iOS. Trwy gydol ein profion rydym yn defnyddio Technoleg Gynorthwyol fel darllenwyr sgrin i sicrhau cydnawsedd a rhwyddineb defnydd i unigolion sydd angen defnyddio meddalwedd o'r fath.

Llyfryn -Lawrlwythwch ein llyfryn hygyrchedd digidol i gael rhagor o wybodaeth