Preifatrwydd y Cwmwl

Polisi preifatrwydd gan ddefnyddio Platfform fel Gwasanaeth (PaaS)

Mae HubSpot yn blatfform cynnal cwmwl ar gyfer Micrilink PC (UK) Ltd. Rydym yn defnyddio'r platfform hwn i storio eich data personol.

Yr hyn rydym yn ei gasglu gennych

• Eich enw
• Eich cyfeiriad e-bost

Yr hyn a wnawn gyda'ch data

Rydym yn storio eich data i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau.

Ni fyddwn yn
• Gwerthu neu rentu eich data i drydydd partïon
• Rhannu eich data gyda thrydydd partïon at ddibenion marchnata

Byddwn yn rhannu eich data os yw'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith – er enghraifft, drwy orchymyn llys, neu i atal twyll neu drosedd arall.

Am ba hyd y byddwn yn cadw data?

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bydd angen i ni ddarparu'r gwasanaeth hwn
Byddwn yn dileu eich data personol pan fyddwch yn gofyn i ni dynnu eich data drwy glicio ar y botwm optio allan.

Ble mae eich data'n cael ei brosesu a'i storio?

Rydym yn sicrhau bod eich data mor ddiogel â phosibl pan gaiff ei brosesu a'i storio. Bydd eich data'n cael ei storio gan ddefnyddio platfform cwmwl.

Efallai y bydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) wrth gael ei storio yn y platfform cwmwl. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn sicrhau bod darparwr y platfform cwmwl yn rhoi'r un lefel o ddiogelwch technegol a chyfreithiol i chi ag yr ydych o fewn yr AEE drwy gymalau contract enghreifftiol a Privacy Shield. Cliciwch yma am bolisi preifatrwydd darparwr llwyfan cwmwl.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i ofyn am:
• Gwybodaeth am sut y caiff eich data personol ei brosesu.
• Copi o'ch data personol – bydd y copi hwn yn cael ei ddarparu mewn fformat strwythuredig, cyffredin a darllenadwy
• Bod unrhyw beth anghywir yn eich data personol yn cael ei gywiro ar unwaith

Gallwch hefyd:

• Codi gwrthwynebiad ynghylch sut y caiff eich data personol ei brosesu.
• Gofyn i'ch data personol gael ei ddileu os nad oes cyfiawnhad drosto mwyach.

Os oes gennych unrhyw un o'r ceisiadau hyn, cysylltwch â dpo@microlinkpc.com