Cynllun Lleihau Carbon 2023

Enw cyflenwr: Microlink PC UK Limited

Dyddiad cyhoeddi: 01 Tachwedd 2023

Ymrwymiad i gyflawni Sero Net

Mae Microlink PC (UK) Ltd wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050.

Ôl Troed Allyriadau Sylfaenol

Mae allyriadau gwaelodlin yn gofnod o'r nwyon tŷ gwydr sydd wedi'u cynhyrchu yn y gorffennol ac a gynhyrchwyd cyn cyflwyno unrhyw strategaethau i leihau allyriadau.

Allyriadau gwaelodlin yw'r pwynt cyfeirio y gellir mesur lleihau allyriadau yn ei erbyn.

Blwyddyn sylfaen 2021
Manylion Ychwanegol sy'n ymwneud â'r cyfrifiadau Allyrru Sylfaenol.
Rydym wedi cyfrifo allyriadau Cwmpas 1 a Chwmpas 2 o ddata ariannol sy'n gysylltiedig ag Anfonebau a dalwyd am nwyddau traul pŵer a thanwydd
ar ffactorau trosi safonol ym Mlwyddyn Ariannol y Cwmni sy'n dod i ben ar 31 Gorffennaf 2021.

Rydym wedi cynnal asesiad eang o allyriadau Cwmpas 3 ar sail gymesur ar hyn o bryd.
Allyriadau blwyddyn sylfaen:
ALLYRIADAU CYFATEM (tCO2e)
Cwmpas 1 17
Cwmpas 2 17
Cwmpas 3 (Ffynonellau wedi'u cynnwys) 300
Cyfanswm yr Allyriadau 334

HYSBYSIAD CYWIRO

Allyriadau Nwy ar gyfer FY22 a FY23

Yn ystod y Cyfnod Cyfrifo ar gyfer FY23, gwnaethom sylwi ar anghysondebau o fewn ein defnydd o nwy a sylweddoli bod ein defnydd wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio darlleniadau mesurydd amcangyfrifedig a fethodd adlewyrchu defnydd yn gywir.

O'r llond dwrn o ddarlleniadau mesurydd cywir a gawsom ar draws 2021, 2022 a 2023 rydym wedi gallu ail-gyfrifo a defnyddio nwy ar gyfartaledd sy'n cwmpasu FY22 a FY23.

Mae ein hallyriadau Cwmpas 1 ar gyfer FY22 wedi'u haddasu i adlewyrchu'r defnydd o nwy gwirioneddol yn y flwyddyn honno gyda mwy o gywirdeb.

Mae ein cyfrifiadau newydd wedi newid ein hallyriadau Cwmpas 1 fel a ganlyn:

FY22
Cwmpas 1 (hen) 11.895
Cwmpas 2 (Newydd) 19.527
Allyriadau Cyffredinol (Hen) 194.668
Allyriadau Cyffredinol (Newydd) 202.299

Allyriadau Cymudo Gweithwyr

Ymhellach, gwelsom hefyd anghysondebau a chamgyfrifiad yn ein ffigur Allyriadau Cymudo Gweithwyr (Categori 7) ar gyfer FY22. Ailgyfrifwyd hyn gan ddefnyddio ffactorau allyriadau nwyon tŷ gwydr a nodir y ffigurau newydd isod.

Allyriadau Cymudo Gweithwyr
Hen Ffigur 33422.247
Ffigwr Newydd 64289.617

Adrodd ar Allyriadau Cyfredol

Blwyddyn adrodd: 2023
ALLYRIADAU CYFATEM (tCO2e)
Cwmpas 1 21.087
Cwmpas 2 14.566
Cwmpas 3 (Ffynonellau wedi'u cynnwys) 96.098
Cyfanswm yr Allyriadau 131.750

Nodi:

Er bod ein hallyriadau wedi gostwng yn eithaf dramatig eleni, wrth i'n busnes dyfu a datblygu ar draws sawl gwlad, rydym yn disgwyl i'n hallyriadau dyfu yn y drefn honno. O 2023 ymlaen, byddwn yn cyhoeddi graffiau sy'n dangos ein hallyriadau blynyddol o'i gymharu â'n prif gyfrif gweithwyr a'n trosiant blynyddol.

Targedau lleihau allyriadau

Er mwyn parhau â'n cynnydd i gyflawni Sero-Net, rydym wedi mabwysiadu'r targedau lleihau carbon canlynol dros y tymor hir:

 • Gosod paneli solar ar do Microlink House, gyda batris wrth law i storio gormod o ynni a gynhyrchir.
 • Gosod inswleiddio mwy effeithlon o ran ynni trwy gydol Tŷ Microlink, a fydd yn lleihau faint o ynni gwres a gollir, yn enwedig trwy fisoedd y gaeaf.
 • Parhau i annog system waith hybrid, i leihau allyriadau'r rhai sy'n gweithio o Dŷ Microlink.
 • Oherwydd llwyddiant y pwynt uchod, bydd rhan i fyny'r grisiau o Dŷ Microlink nawr yn cael ei "gau" gyda dim ond ychydig iawn o wres i atal difrod rhew. Dim ond mewn man wedi'i ailgynllunio i lawr grisiau y caniateir i'r rhai sy'n parhau i weithio o Microlink House.

Rydym yn rhagweld y bydd allyriadau carbon yn gostwng yn unol â'n Targed Agos-Tymor Seiliedig ar Wyddoniaeth 42% o linell sylfaen 2022 i 117 tCO2e y flwyddyn erbyn 2030, neu cyn hynny. Rydym eisoes wedi rhagori ar ein rhagamcaniad gwreiddiol o ostyngiad i 138 TCO2e erbyn 2026.

Gellir gweld cynnydd yn erbyn y targedau hyn yn y graffiau isod

Mae'r graff bar deuol hwn yn dangos allyriadau a ragwelir yn erbyn allyriadau gwirioneddol o 2021 i 2050. Ar hyd yr echelin-x mae'r blynyddoedd, 2021-2050. Ar hyd yr echelin, mae'r allyriadau, a ddangosir yn tCO2e, o 0 i 400. Mae gan 2021 ffigur allyriadau rhagamcanol a gwirioneddol o 334. Mae gan 2022 ffigur allyriadau rhagamcanol o 322 a ffigur allyriadau gwirioneddol o 202.23. Mae gan 2023 ffigur allyriadau rhagamcanol o 156.57 a ffigur allyriadau rhagamcanol o 131.75. Yna mae'r graff yn dangos allyriadau a ragwelir yn unig, gan leihau o flwyddyn i flwyddyn i 0 allyriad y flwyddyn erbyn 2050.

Allyriadau o'i gymharu â chyfrif pen gweithwyr blynyddol

Mae'r graff gwasgariad hwn yn cymharu cyfanswm yr allyriadau blynyddol yn tCO2e ar yr echelin-y yn erbyn cyfrif cyflogeion blynyddol ar yr echelin-x. Mae 2021 yn nodi allyriadau o 334 a phencadlys o 120. Mae 2022 yn dangos allyriadau o 202 a chyfrif pen o 118. Mae 2023 yn dangos allyriadau o 132 a chyfrif o 91.

Allyriadau o'i gymharu â throsiant blynyddol (£mil) y flwyddyn

Mae'r graff gwasgariad hwn yn cymharu cyfanswm yr allyriadau blynyddol yn tCO2e ar yr echelin y yn erbyn trosiant blynyddol ym Mhrydain sterling miliwn ar yr echelin-x. Mae 2021 yn nodi allyriadau o 334 a throsiant o 10.4 miliwn. Mae 2022 yn nodi allyriadau o 202 a throsiant o 9.1 miliwn. Mae 2023 yn nodi allyriadau o 132 a throsiant o 10.1 miliwn.

Prosiectau Lleihau Carbon

Mentrau Lleihau Carbon wedi'u Cwblhau

Mae'r mesurau a'r prosiectau rheoli amgylcheddol canlynol yn cael eu gweithredu ers llinell sylfaen 2021.

 1. Ar hyn o bryd yn rhedeg amgylchedd gwaith hybrid treigl o 80% gyda'r manteision canlynol:
  1. Llai o filltiroedd cymudo – sydd yn ei dro yn golygu:
   1. Llai o danwydd ffosil yn cael ei ddefnyddio
   2. Llai o ôl traul ar seilwaith trafnidiaeth
 • Llai o ôl traul ar gerbydau neu angen am rannau newydd neu amnewid (teiars ac ati)
 1. Nid yw systemau diogel yn golygu unrhyw allu i weithwyr o bell argraffu naill ai gartref neu o gartref i waith – gan leihau gwastraff papur.
 2. Mae llai o weithwyr yn yr adeilad yn golygu y gellir "diffodd rhan o Dŷ Microlink" i arbed ynni a nwy. Ni fydd yr adrannau hyn yn gweithio rhannau o'r adeilad mwyach a dim ond ychydig iawn o wres fydd ganddynt yn ystod misoedd y gaeaf i atal rhew.
 3. (DS – Nid yw gweithio hybrid yn lleihau'r defnydd o ynni – mewn gwirionedd gall ei gynyddu. Mae'n debyg bod pob gweithiwr Hybrid yn gwresogi ac yn goleuo ardal gweithio troedfedd sgwâr fwy nag y byddent yn ei feddiannu yn y Swyddfa yn gymesur. Fodd bynnag, credir bod arbediad net o hyd, ar ôl cymudo yn cael ei ystyried yn)
 1. Holi cadwyn Cyflenwi Cynnyrch i gynhyrchu Mynegai Cynaliadwyedd ar bob eitem o'r catalog (Mae angen i gwsmeriaid allu prynu ar gynaliadwyedd nid pris, i gyrraedd eu targedau cynaliadwyedd eu hunain) i leihau ein hôl troed Cwmpas 3 i fyny'r afon. Bydd y mynegai hwn yn cael ei greu trwy gwmnïau "sgorio" ar eu hallyriadau a pha mor ysgogol ydyn nhw i leihau eu hallyriadau, ymhlith ffactorau eraill.
 2. Ymchwilio i becynnau llai a chynaliadwy ar gyfer danfoniadau (Bocsio cardbord wedi'i ailgylchu; cardbord, papur a/neu ddeunydd pacio amddiffynnol gwlân). Yn 2022, buddsoddodd Microlink mewn rhwygwr cardbord a phapur y byddwn yn ei ddefnyddio i greu deunyddiau pecynnu cynaliadwy, gan leihau ein gwastraff plastig ymhellach.
 3. Newid dosbarthu i ddarparwr yn erbyn ei ymrwymiad i sicrhau cerbydau cyflenwi trydan yn unig erbyn 2025. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda DPD gan ddefnyddio eu fflyd cyflenwi cerbydau trydan.
 4. Mynd ar drywydd targed di-garbon net wedi'i ddilysu gan SBTi (gan ddefnyddio 2022 fel blwyddyn sylfaen i geisio cynnal a gwella ar ostyngiadau a wnaed eisoes). Fe wnaethom gyflwyno ein targedau SBT Near-Term ym mis Hydref 2023.
 5. Rhannu ein dysgu gyda'n cyflenwyr i annog mwy o arferion cynaliadwyedd ganddynt (gan leihau ein hôl troed Cwmpas 3 i lawr yr afon ymhellach). Gwneir hyn trwy ein harchwiliad cyflenwyr blynyddol, a thrwy rannu ein prosesau ein hunain gyda'r cyflenwyr, yn benodol gyda'r cyfrifiadau allyriadau carbon mwy cymhleth yng Nghwmpas 3. Rydym eisoes wedi gweld llond llaw o'n cyflenwyr yn dechrau cymryd rhywfaint o fenter wrth gyfrifo eu hallyriadau, er ei fod ar safon sylfaenol iawn. Mae hyn yn helpu i ddatblygu ein Mynegai Cynaliadwyedd Cynnyrch (trafodwyd ym mhwynt 2 uchod).
 6. Ymchwilio'n weithredol i ISO14001 gyda'r bwriad o weithredu'r safon erbyn diwedd 2024. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i sicrhau ein bod yn cynnal safonau uchel o ran lleihau allyriadau a bydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth a gweithdrefnau.
 7. Newid yr holl fylbiau yn Microlink House i LED a fydd yn lleihau ein defnydd o ynni cyffredinol. Ymhellach, rydym yn gosod synwyryddion cynnig ar oleuadau i leihau gwastraff ynni o oleuadau sy'n cael eu gadael ymlaen. Mae'r warws atodedig eisoes wedi gosod goleuadau LED a bydd hefyd yn cael synwyryddion cynnig wedi'u gosod.
 8. Ymchwilio i'r defnydd o Pympiau Gwres AirSource o fewn Tŷ Microlink a'r warws sydd ynghlwm i leihau'r defnydd o nwy yn y misoedd oerach.

Datgan a Cymeradwyo

Mae'r Cynllun Lleihau Carbon hwn wedi'i gwblhau yn unol â PPN 06/21 a'r canllawiau a'r safon adrodd gysylltiedig ar gyfer Cynlluniau Lleihau Carbon.

Mae allyriadau wedi'u hadrodd a'u cofnodi yn unol â'r safon adrodd a gyhoeddwyd ar gyfer Cynlluniau Lleihau Carbon a safon gorfforaethol y Protocol Adrodd ar Nwyon Tŷ Gwydr 7 ac mae'n defnyddio ffactorau trosi allyriadau priodol y Llywodraeth ar gyfer adroddiadau cwmnïau nwyon tŷ gwydr 8.

Adroddwyd am allyriadau Cwmpas 1 a Chwmpas 2 yn unol â gofynion SECR, ac adroddwyd ar yr is-set ofynnol o allyriadau Cwmpas 3 yn unol â'r safon adrodd a gyhoeddwyd ar gyfer Cynlluniau Lleihau Carbon a Safon y Gadwyn Gwerth Corfforaethol (Cwmpas 3) 9.

Mae'r Cynllun Lleihau Carbon hwn wedi'i adolygu a'i gymeradwyo gan fwrdd y cyfarwyddwyr (neu'r corff rheoli cyfatebol).

Llofnodwyd ar ran y Cyflenwr:

Llofnod Michael Moore

Michael R Moore

Cwnsler Cyfreithiol – Llofnodwr Awdurdodedig

Dyddiad: 01 Tachwedd 2023